Gevaarlijke stoffen

Op grond van het ADR-verdrag moeten chauffeurs die gevaarlijke stoffen vervoeren in het bezit zijn van een ADR vakbekwaamheidscertificaat. De overheid heeft CCV examenhuis aangewezen als exameninstituut voor de ADR examens. CCV examenhuis voert, naast de examens, ook het toezicht op de opleidingen uit.

Opleiding moet gevolgd worden bij een erkende opleider

U kunt alleen examen doen als u een door CCV examenhuis erkende ADR opleiding heeft gevolgd. Verkeersschool Koos van der Bilt is een erkende opleider. Wij kunnen het examen voor u regelen. Het is niet mogelijk u direct bij CCV examenhuis aan te melden voor één of meerdere (verlengings) examens (met uitzondering van het KCA examen).

ADR Basis? - Basis en Tank? - Klasse 1 en 7?

Als u als chauffeur gevaarlijke stoffen gaat vervoeren over de weg heeft u daarvoor een ADR certificaat nodig. Het ADR certificaat is er in diverse soorten. Welke u nodig heeft is afhankelijk van wat u vervoert en waarmee. U behaalt altijd minimaal het ADR Basis certificaat.

Als u goederen vervoert in een tankwagen of u vervoert tankcontainers, dan heeft u de aantekening tankvervoer nodig. Deze aantekening wordt bijgeschreven op uw basiscertificaat na het behalen van het examen ADR tank.

Vervoert u stoffen welke explosief zijn dan dient u de aantekening Klasse 1 te hebben en voor radioactieve stoffen de aantekening Klasse 7. Deze worden op dezelfde wijze behaald en bijgeschreven als de module tank.

Vanaf 1 augutsus 2012 is de nieuwe richtlijn van de examinering ADR ingegaan

Voorheen was het mogelijk om gecombineerde examens te doen. Tevens moest u een schriftelijke en een mondelinge variant afleggen om te slagen.

Vanaf 1 augustus 2012 doet u alleen nog maar schriftelijk examen. U doet een ADR Basis examen, indien gewenst een ADR Tank examen, een ADR Klasse 1 examen en/of een ADR Klasse 7 examen.

Belangrijk is dat u weet wat u gaat vervoeren of denkt te gaan vervoeren. Een IBC (tank op een pallet)of kleine tank (maximaal 1000 liter) zal niet worden aangemerkt als tankvervoer maar een grotere tank of meerdere IBC’s wel.

Indien u meerdere examens wilt doen, bijvoorbeeld omdat u Basis + Tank + Klasse 1 en Klasse 7 nodig heeft, doet u vier examens. Deze examens doet u achtereen vanaf het aanvangstijdstip en worden ieder afzonderlijk in rekening gebracht.
Er bestaat wel de mogelijkheid om de examens op verschillende examenmomenten (dagen en/of sessietijden) te doen, maar dit is niet gebruikelijk.

Bij voorkeur doet u examen op onze locatie.

Initiele examens en verlengingsexamen

Indien u geen geldig ADR certificaat (meer) heeft, dient u een initieel examen te doen. Bent u in het bezit van een geldig ADR certificaat dan kunt u binnen de geldigheid daarvan een verlengingsexamen doen. In het jaar voor het verlopen van uw certificaat kunt u het verlengingsexamen doen. Daarbij wordt, indien u slaagt, een nieuw certificaat afgegeven met een geldigheid tot vijf jaar na einde geldigheid huidig certificaat.

Doet u eerder examen dan krijgt u, indien geslaagd, een nieuw certificaat met een geldigheid van vijf jaar na behalen.

De examens - aantal vragen, normering en tijdsduur

De initiele examens

 • Basis module
  Dit examen toetst uw kennis van de wettelijke voorschriften die gelden voor het vervoer van gevaarlijke stoffen.
  • 15 gesloten vragen, multiple choice
  • 2 cases van ieder 5 gesloten vragen, multiple choice
  • geslaagd bij minimaal 18 vragen goed beantwoord
  • tijdsduur examen 45 minuten
 • Tank module
  De aantekening Tankvervoer is naast het basiscertificaat verplicht voor chauffeurs die gevaarlijke stoffen vervoeren in tankauto’s en tankcontainers. Het examen voor de aantekening toetst uw (technische) kennis van de verschillende voertuigen en de vereiste voorschriften.
  • 10 gesloten vragen, multiple choice
  • 1 case van 5 gesloten vragen, multiple choice
  • geslaagd bij minimaal 10 vragen goed beantwoord
  • tijdsduur examen 30 minuten
 • Klasse 1 module
  Voor het vervoer van gevaarlijke stoffen uit Klasse 1 moet u in het bezit zijn van het ADR-basiscertificaat met de aantekening Klasse 1 (explosieve stoffen). Het examen voor deze aantekening toetst uw kennis van de bijzondere risico’s en voorschriften en de voorschriften voor het vervoer van explosieve stoffen.
  • 15 gesloten vragen, multiple choice
  • geslaagd bij minimaal 10 vragen goed beantwoord
  • tijdsduur examen 30 minuten
 • Klasse 7 module
  Voor het vervoer van gevaarlijke stoffen uit Klasse 7 moet u in het bezit zijn van het ADR- basiscertificaat met de aantekening Klasse 7. Het examen voor deze aantekening toetst uw kennis van de bijzondere risico en voorschriften voor het vervoer van radioactieve stoffen.
  • 15 gesloten vragen, multiple choice
  • geslaagd bij minimaal 10 vragen goed beantwoord
  • tijdsduur examen 30 minuten

De verlengings examens

 • Basis module
  • 15 gesloten vragen, multiple choice
  • 1 case van 5 gesloten vragen, multiple choice
  • geslaagd bij minimaal 14 vragen goed beantwoord
  • tijdsduur examen 40 minuten
 • Tank module
  • 10 gesloten vragen, multiple choice
  • 1 case van 5 gesloten vragen, multiple choice
  • geslaagd bij minimaal 10 vragen goed beantwoord
  • tijdsduur examen 30 minuten
 • Klasse 1 module
  • 15 gesloten vragen, multiple choice
  • geslaagd bij minimaal 10 vragen goed beantwoord
  • tijdsduur examen 30 minuten
 • Klasse 7 module
  • 15 gesloten vragen, multiple choice
  • geslaagd bij minimaal 10 vragen goed beantwoord
  • tijdsduur examen 30 minuten

Buitenlands certificaat in Nederland verlengen

Hebt u een geldig buitenlands ADR-certificaat en is dit volgens het voorgeschreven model? Dan kunt u dit certificaat in Nederland verlengen. U moet dan deelnemen aan een verlengingsexamen. Hiervoor moet u slagen in het jaar voordat het buitenlandse certificaat verloopt.

Tussentijds kunt u een geldig buitenlands certificaat niet omwisselen. Wilt u toch een Nederlands certificaat dan moet u een volledig examen doen. Het nieuwe Nederlandse certificaat krijgt dan de volledige geldigheidstermijn van 5 jaar.

Tussentijds kunt u een geldig buitenlands certificaat wel uitbreiden met bijvoorbeeld tankvervoer en/of klasse 1 en/of klasse 7. U kunt dit doen door het behalen van een aanvullend examen. U krijgt dan een Nederlands certificaat waarop ook de categorieën van het buitenlandse certificaat staan zijn vermeld. De ingangsdatum van het Nederlandse certificaat is de datum waarop de aanvulling is behaald, de verloopdatum is die van het buitenlandse certificaat.

Uitslag examen(s) en inzage

Na afloop van het schriftelijke examen krijgt u meteen de uitslag. Deze uitslag onder voorbehoud. Heeft u na circa 14 dagen niets gehoord, dan is de uitslag definitief.

Let op: indien u ten tijde van het examen niet ingeschreven blijkt te zijn in de gemeentelijke basisadministratie, dan vervalt de uitslag van het examen.

Is een vraag niet juist beantwoord, dan is achter de betreffende vraag een code (getal of letter) genoteerd. Als u wilt weten van welke exameneis een vraag niet juist is beantwoord, raadpleeg dan de site van het CBR/CCV, www.cbr.nl/exameneisen.

Het is niet mogelijk de ADR examens (achteraf) in te zien

Voorbeeld vragen Case

ADR Basis examen

1. Onder welke gevarenklasse vallen brandbare vaste stoffen?

A. 4.1
B. 4.2
C. 5.1
Juiste antwoord : A

2. Moet het voertuig bij vervoer van losgestorte gevaarlijke goederen worden
geëtiketteerd?

A. Ja, maar alleen bij containervervoer.
B. Ja, dat moet.
C. Nee, dat hoeft niet.
Juiste antwoord: B

ADR Tankvervoer

1. Hoe wordt statische elektriciteit voorkomen bij het lossen van een tankwagen?

A. Door te lossen met dezelfde stroomsnelheid.
B. Door te lossen met rubber of kunststof slangen.
C. Door de stroomsnelheid te beperken.
Juiste antwoord: C

Voorbeeld Case study ADR Basis

Gebruik voor de beantwoording van de vragen bijlage 1. Op de vrachtbrief staat wat u gaat vervoeren, te weten:

1 40 ft. Container mit;
500 boxen UN1057, Feuerzeuge 2.1, 10000 kg.
200 boxen UN1945 Streichhölzer, Was “Vesta” 4.1, PG.. III, 6000 kg.

1 40 ft. Container containing;
500 boxes UN1057, Lighters, 2.1, 10000 kg.
200 boxes UN1945 Matches, Wax “Vesta” 4.1, PG. III, 6000 kg.

U bent chauffeur van een trekker met containerchassis. U vervoert een grote container, beladen met de op het bijgevoegde vervoerdocument vermelde goederen.

Vraag 1
Zijn de talen waarin het vervoerdocument is opgemaakt juist?

A. Ja, dit is juist.
B. Nee, dit moet uitsluitend in het Duits zijn.
C. Nee, dit moet in de talen Nederlands en Duits zijn.

Vraag 2
De stof met UN- nummer 1057 valt in de gevarenklasse 2.1
Welk gevaar kan in de laadruimte ontstaan bij lekkage?

A. Geen direct gevaar.
B. Vergiftigingsgevaar.
C. Brandgevaar.

Vraag 3
U wordt gevraagd om zelf de gevaarsetiketten op de container aan te brengen.
Hoeveel etiketten moet u op de container aanbrengen en waar?

A. 8 etiketten, op elke zijde van de container 2.
B. 6 etiketten, op beide lange zijden en de achterzijde 2.
C. 4 etiketten, op elke lange zijde 2.

Vraag 4
Welke aanvullende uitrustingsstukken moeten op uw voertuig aanwezig zijn omdat er brandbare vaste stoffen worden vervoerd?

A. Een schop, rioolafdichting, opvangreservoir en vluchtmasker voor noodgevallen.
B. Een schop, rioolafdichting, opvangreservoir en vloeistof om de ogen te spoelen.
C. Een schop, rioolafdichting en opvangreservoir.

Vraag 5
Tijdens het lossen van de container ziet u de dozen waarin de stof UN 1945, waslucifers zijn verpakt.
Hier staat het volgende UN-verpakkingskenmerk op vermeld: 4G/Y40/S/08/NL/CCV.
Zijn deze dozen toegelaten om deze stof te vervoeren?

A. Ja, want deze dozen zijn geschikt voor de verpakkingsgroep I.
B. Nee, deze dozen zijn alleen geschikt voor verpakkingsgroep II.
C. Ja, want deze dozen zijn geschikt voor de verpakkingsgroepen II en III.

Voorbeeld Case study ADR Tank

Gebruik voor de beantwoording van de vragen, bijlage 1 (vrachtbrief met daarop de volgende te vervoeren zaken:

1 comp. UN1790, Fluorwaterstofzuur, 8 (6.1), I. 6000 L.
1 comp. UN1777, Fluorsulfonzuur, 8, I. 7500 L.
1 comp. UN1805, Fosforzuur oplossing, 8, III. 8500 L.

en bijlage 2 waarin u twee afbeeldingen ziet van ventielen

U bent chauffeur van een trekker met tankoplegger, waarmee u de op het bijgevoegde vervoerdocument vermelde stoffen vervoert.
De tankoplegger heeft 3 compartimenten van elk 10.000 liter.

Vraag 1
Welke gevaren hebben de goederen?

A. Zeer bijtend, giftig en zwak bijtend.
B. Bijtend en giftig.
C. Zeer bijtend en giftig.

Vraag 2
Bovengenoemde tankoplegger is uitgevoerd als bovenlosser.
Wat betekent dat?

A. Dat de tank alleen door middel van de zwaartekracht kan worden gelost.
B. Dat zich onder de vloeistofspiegel geen openingen in de tank bevinden.
C. Dat de tank uitsluitend voor het vervoer van bijtende en giftige stoffen geschikt is.

Vraag 3
Welk compartiment of compartimenten moet(en) voorzien zijn van slingerschotten?

A. Alleen het met 6.000 liter gevulde compartiment.
B. De met 6.000 en 7.500 liter gevulde compartimenten.
C. Alle 3 de compartimenten.

Vraag 4
Het voertuig is voorzien van een aardkabel en een hoofdschakelaar.
Is dit voor het vervoer van deze vloeistoffen noodzakelijk?

A. Nee, dit is niet noodzakelijk.
B. Nee, alleen een hoofdschakelaar is voldoende.
C. Nee, alleen een aardkabel is voldoende.

Vraag 5
Bekijk de foto’s op bijlage 2.
Onder welk afgebeelde ventielen treft u een breekplaat aan?

A. Onder beide ventielen.
B. Alleen onder het ventiel afgebeeld op foto 1.
C. Alleen onder het ventiel afgebeeld op foto 2.