Voorwaarden, voorbehouden en annulering

ALGEMENE VOORWAARDEN VERKEERSSCHOOL KOOS VAN DER BILT

Artikel 1 Algemene voorwaarden
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tot uitvoering van diensten door Bilt en Bahadoer Opleidingsinstituut B.V. H/O Verkeerschool Koos van der Bilt en alle met haar verbonden rechtspersonen en vennootschappen zoals gedefinieerd in artikel 2:24b BW en alle functionarissen, bestuurders en vertegenwoordigers ervan, hierna te noemen: “Koos van der Bilt”, aangegaan, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Het volgen van (rij)lessen geldt als acceptatie van de voorwaarden van “Koos van der Bilt”.
1.2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met “Koos van der Bilt”, voor de uitvoering waarvan door “Koos van der Bilt” derden dienen te worden betrokken.
1.3 Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van “Koos van der Bilt” en haar directie.
1.4 De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
1.5 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. “Koos van der Bilt” en de Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
1.6 Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
1.7 Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
1.8 Indien “Koos van der Bilt” niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat “Koos van der Bilt” in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 2 Onderwijs
2.1 “Koos van der Bilt” zorgt ervoor dat (rij)les wordt gegeven door instructeurs/docenten die voldoen aan de bepalingen van de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen (WRM).
2.2 “Koos van der Bilt” zal er eveneens voor zorgdragen dat de leerling(e), verder te noemen leerling, zoveel mogelijk les krijgt van dezelfde instructeur/docent.
2.3 De overeengekomen lestijd zal volledig worden benut voor het onderwijs, tenzij: “Koos van der Bilt” of leerling hiervan wenst af te wijken. “Koos van der Bilt” is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de leerling en of opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. Indien een zodanige onvoorziene omstandigheid zich voordoet, is “Koos van der Bilt” niet gehouden het lesgeld aan de leerling te restitueren.
2.4 Het overeengekomen lesplan zal tot aan het einde worden nagekomen, tenzij “Koos van der Bilt” of leerling hiervan wenst af te wijken.
2.5 De leerling dient alle aanwijzingen van de instructeur/docent tijdens de (rij)lessen op te volgen.

Artikel 3 Hetzelfde type motorvoertuig
De leerling die via “Koos van der Bilt” het examen heeft aangevraagd, zal op de datum en de tijd waartegen deze is opgeroepen door de daartoe bevoegde instantie, de beschikking hebben over hetzelfde motorvoertuig, dan wel een motorvoertuig van hetzelfde of gelijkwaardige type als waarin de leerling les heeft genoten, dan wel tenminste een motorvoertuig geschikt voor het betreffende examen.

Artikel 4 Lesafspraak
De leerling dient zich te houden aan de afgesproken datum, tijd en plaats voor het houden van de les. Door “Koos van der Bilt” wordt een wachttijd van 15 minuten in acht genomen op het ophaaladres of zo dicht mogelijk daarbij (i.v.m. parkeerproblemen). De instructeur/trice zal, indien mogelijk, aanbellen of telefonisch contact zoeken. Indien de leerling niet op de afgesproken datum, tijd en plaats aanwezig is, is de leerling gehouden het volledige lesgeld aan “Koos van der Bilt” te voldoen, tenzij de leerling een dusdanige reden heeft dat hij niet vooraf had kunnen annuleren (voor voorwaarden: zie artikelen 5.2 of 6.2).

Artikel 5 Annulering door leerling
5.1 Een praktijkles dient op werkdagen tenminste 48 uur van te voren te annuleren, anders is er voor dit uur het volledige lesgeld verschuldigd.
5.3 Bij annulering door leerling van theoretische of complete opleidingen (opleidingen waarbij alle rij- en of theorielessen inclusief de examens reeds vaststaan) en examens, zal de volgende annuleringsstaffel, in % van totaalbedrag, gehanteerd worden:

Binnen 4 weken : kosteloos
Binnen 3 weken : 50 %
Binnen 2 weken : 75 %
Binnen 1 week : 100 %

Uitzondering voorwaarden annulering:
5.3 In geval van overlijden van een familielid (tot en met de eerste graad) en de begrafenis of crematie nog niet heeft plaatsgevonden of plaats zal vinden op de lesdag. Er moet wel een (kopie) rouwkaart of rouwadvertentie overlegd worden.
5.4 Er is sprake van een niet aan leerling toe te rekenen dringende reden, waardoor van de leerling niet kan worden verwacht dat hij de rijles kan volgen. Dit wordt door “Koos van der Bilt” beoordeeld.
5.5 In de gevallen, genoemd in artikelen 5.3 en 5.4, zal “Koos van der Bilt” er voor zorgdragen het gemiste aantal lessen zoveel mogelijk opnieuw in te plannen. Dit zal kunnen betekenen, dat dit bij een andere instructeur/docent zal kunnen gebeuren.

Wijze van afzegging:
5.6 Dit kan telefonisch of per e-mail. E-mails die na sluitingstijd van het kantoor door “Koos van der Bilt” worden ontvangen, vallen automatisch onder de volgende werkdag. “Koos van der Bilt” kan nooit verantwoordelijk worden gesteld voor het niet ontvangen van een e-mail. Alleen e-mails met leesbevestiging worden ontvankelijk verklaard. Afmelden per e-mail kan op het volgende e-mailadres: info@koosvanderbilt.nl.

Artikel 6 Beëindigen instructie
6.1 “Koos van der Bilt” kan de lesinstructie beëindigen wegens dringende redenen, gelegen in de persoon van de leerling en /of diens gedragingen, waardoor er niet van “Koos van der Bilt” kan worden verlangd dat de lesinstructie wordt voortgezet. Dit is ter beoordeling van de instructeur.
6.2 “Koos van der Bilt” is niet gehouden lesinstructie te geven wanneer het de instructeur/ docent blijkt dat de leerling vermoedelijk als gevolg van het gebruik van alcohol, medicijnen of verdovende middelen of enige andere psychische oorzaak (zoals o.a. overspannenheid) niet in staat is een motorvoertuig te besturen zonder de kans op schade en letsel aan zichzelf, de instructeur of derden of kan deelnemen aan de cursus. Dit is ter beoordeling van de instructeur/docent.
6.3 In de gevallen 6.1 en 6.2 is “Koos van der Bilt” niet gehouden het resterende bedrag, waarvoor nog geen tegenprestatie is verricht, aan de leerling te restitueren.
6.4 Het lesvoertuig is niet beschikbaar en er is ook geen gelijkwaardig lesvoertuig beschikbaar.
6.5 De rijles wordt wegens slechte weersomstandigheden afgelast.
6.6 Bij 6.4 en 6.5 zal “Koos van der Bilt” ervoor zorgdragen dat de rijles weer ingehaald kan worden en zal de afgelaste rijles niet in rekening brengen.
6.7 Voorzover “Koos van der Bilt” ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is “Koos van der Bilt” gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 7 Aanvraag examen
7.1 “Koos van der Bilt” zal binnen twee weken nadat de overeenstemming is bereikt en aan alle voorwaarden (ook medisch) is voldaan, het examen aanvragen of medewerking daaraan verlenen.
7.2 Indien het examen geen doorgang kan vinden wegens vakantie van de leerling omdat hij verzuimd heeft zijn vakantie bij aanvraag op te geven, draagt de leerling zelf alle daaruit voortvloeiende kosten.

Artikel 8 Annulering examens
Een rijexamen kan worden geannuleerd in de volgende gevallen:
8.1 in geval van overlijden van een familielid (tot en met de eerste graad) en de begrafenis of crematie nog niet heeft plaatsgevonden of plaats zal vinden op de examendag. Er moet wel een (kopie) rouwkaart of rouwadvertentie overlegd worden.
8.2 Er is sprake van een niet aan leerling toe te rekenen dringende reden, waardoor er van leerling niet kan worden verwacht dat hij het examen kan afleggen. Dit is ter beoordeling aan de examinator en of instructeur/docent.
Bij 8.1 en 8.2 zal “Koos van der Bilt” ervoor zorgdragen, dat de leerling weer deel kan nemen aan een examen.
8.3 Het lesvoertuig is niet beschikbaar of er is geen gelijkwaardig lesvoertuig beschikbaar.
8.4 Het lesvoertuig wordt door examinator afgekeurd en er is geen gelijkwaardig lesvoertuig beschikbaar.
8.5 Indien het CBR, de CCV of het BNOR het examen wegens slechte weersomstandigheden op de afgesproken tijd geen doorgang laat vinden, dan kan de verkeersschool de leerling in rekening brengen voor het opnieuw vastgestelde examen :

Rijexamen categorie AM, A, A1 en A2: lesgeld van twee rijlessen
Rijexamen categorie B en BE: lesgeld van één rijles
Rijexamen categorie C(1), C(1)E, D(1), D(1)E, LZV: lesgeld van twee rijlessen

In geval van 8.3 t/m 8.5 zal “Koos van der Bilt” de extra examenkosten dragen en ervoor zorgdragen, dat er een nieuw examen wordt aangevraagd.

Artikel 9 Weigering examens
“Koos van der Bilt” is niet gehouden de leerling het examen te laten afnemen wanneer het de instructeur/docent en of examinator blijkt dat de leerling vermoedelijk als gevolg van het gebruik van alcohol, medicijnen of verdovende middelen of enige andere psychische oorzaak (zoals o.a. overspannenheid) niet in staat is een motorvoertuig te besturen zonder de kans op schade en letsel aan zichzelf, de instructeur/docent of derden of een theorie-examen te doen afleggen. Dit is ter beoordeling van de instructeur/docent en of examinator.

Artikel 10 Vakantie leerling
Indien rijlessen geen doorgang kunnen vinden, omdat de leerling heeft verzuimd zijn vakantie bij inplannen van rijlessen door te geven, zal de leerling zelf de hieruit voortvloeiende kosten dragen.

Artikel 11 Betaling
11.1 Betaling dient contant/per pin/per bank te geschieden tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Indien betaling uitblijft, en “Koos van der Bilt” een factuur dient te verzenden aan de leerling dan is “Koos van der Bilt” gerechtigd om € 7,00 administratiekosten per les in rekening te brengen. Verder is “Koos van der Bilt” gerechtigd om haar tarieven aan te passen in verband met marktwerking/BTW-verhoging. Reeds overeengekomen afspraken worden door “Koos van der Bilt” nagekomen, de tariefwijziging kan wel invloed hebben op deelbetalingen.
11.2 “Koos van der Bilt” is gerechtigd, indien de betaling van het verschuldigde niet binnen de termijn (14 dagen) door hem is ontvangen, de betaling als verzuim te beschouwen en aan de opdrachtgever een rente ad. 1,25 % per maand, berekend vanaf de dag van verzending van de facturen.
11.3 Daarnaast is “Koos van der Bilt” gerechtigd indien de opdrachtgever niet betaald de betaling te vorderen van de leerling die de opleiding heeft gevolgd.
11.4 “Koos van der Bilt” is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om van de opdrachtgever alle kosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijke, door de niet betaling veroorzaakt te vorderen. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15 % van de hoofdsom met een minimum van € 75,00. Tevens worden de buitengerechtelijke kosten verhoogd met alle kosten voor juridisch advies en bijstand.
11.5 Uit het enkele feit dat “Koos van der Bilt” zich heeft verzekerd van de hulp van een derde blijkt de grootte en de gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten.

Artikel 12 Vrijwaring
12.1 “Koos van der Bilt” verplicht zich om een verzekering af te sluiten, waarbij de leerling is verzekerd tegen de geldelijke gevolgen van schade, geleden door derden als gevolg van aan en/of aanrijding, zowel tijdens het volgen van rijlessen als het doen van rijexamen. Kleding en helmen worden niet vergoedt.
12.2 Geen dekking, volgend uit art. 12.1, wordt verleend indien de schade wordt veroorzaakt als gevolg van opzet of grove schuld van de leerling, dan wel als gevolg van het (inwendig) gebruik van alcohol, geneesmiddelen en/of andere (verdovende) middelen, die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden. “Koos van der Bilt” beperkt haar aansprakelijkheid ter zake uitdrukkelijk tot het bedrag, dat haar verzekeraar als schadevergoeding voor die gebeurtenis aan haar en/of die derden zal uitkeren.
12.3 “Koos van der Bilt” kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor schade, geleden door leerling vanwege het niet doorgaan van rijlessen en of examens, buiten rijles- en examenkosten.

Artikel 13 Rijbevoegdheid leerling
Indien “Koos van der Bilt” door de leerling geen kennis wordt gegeven en/of uit andere hoofde kennis draagt van enige gerechtelijke beperking, waardoor het de leerling verboden is een motorrijtuig te besturen, en “Koos van der Bilt” aan de leerling toch rijles geeft, dan vrijwaart de leerling “Koos van der Bilt” volledig voor alle gevolgen daarvan en zal de leerling aan “Koos van der Bilt” haar eventueel als gevolg daarvan opgelegde boetes vergoeden, alsmede alle voor “Koos van der Bilt” en/of de instructeur daaruit voortvloeiende schade, hoe ook genaamd, op eerste verzoek van “Koos van der Bilt” te vergoeden. Indien “Koos van der Bilt” ondanks gerechtelijke beperkingen toch rijles geeft, dan wel mocht blijken dat de door de leerling bij het sluiten van de overeenkomst gedane opgave onjuist is, vrijwaart de leerling “Koos van der Bilt” volledig en zal de leerling eventueel alle ter zake aan
“Koos van der Bilt” opgelegde boetes vergoeden, alsmede alle andere financiële consequenties voor zijn rekening nemen.

Artikel 14 Intellectuele eigendom
14.1 “Koos van der Bilt” behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. “Koos van der Bilt” heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.
14.2 Wanneer intellectuele eigendom ofwel ‘knowhow’ in de ruimste zin des woords zonder toestemming van “Koos van der Bilt” wordt gebruikt en op de markt wordt gebracht, behoudt “Koos van der Bilt” zich het recht dit te verbieden en een vergoeding te vragen ook voor de eventuele geleden schade hierdoor. “Koos van der Bilt” heeft de mogelijkheid om bij opzettelijke inbreuken over te gaan tot aangifte. Sommige inbreuken worden zelfs als misdrijf beschouwd. Naast een geldboete kan de rechter een gevangenisstraf opleggen.

Artikel 15 Toepasselijk recht en geschillen
15.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij “Koos van der Bilt” partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
15.2 De rechter in de vestigingsplaats van “Koos van der Bilt” is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft “Koos van der Bilt” het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
15.3 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 16 Vindplaats en wijziging voorwaarden
16.1 Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam.
16.2 Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met “Koos van der Bilt”.
16.3 De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

VOORBEHOUDEN

Aan teksten en aanbiedingen op de website kunnen geen enkele rechten worden ontleend. Koos van der Bilt Groep. en haar werkbedrijven behouden zich alle rechten voor en derhalve zal Koos van der Bilt Groep. nimmer aansprakelijk/verantwoordelijk kunnen worden gesteld voor schade welke zou kunnen voortvloeien uit de hier gepresenteerde teksten, aanbiedingen, diensten en services zoals het online inschrijven en boeken van opleidingen of het presenteren van opleidingsgegevens in onze online module.

ANNULERING VAN OPLEIDINGEN DOOR OPDRACHTGEVER

Indien de opdrachtgever een of meerdere opdrachten (cursussen, diensten, etc.) wilt annuleren is dat mogelijk met in achtname van onderstaande:

  • leges welke al door ons zijn afgerekend c.q. verschuldigd zijn aan externe bureau’s, instellingen, etc. komen nimmer in aanmerking voor restitutie
  • lesmaterialen welke speciaal ontwikkeld zijn voor een op maat geschreven cursus komen nimmer in aanmerking voor restitutie
  • ontwikkelingskosten voor maatwerkproducten komen nimmer in aanmerking voor restitutie
  • lesgelden, examengelden e.d. komen in aanmerking voor 100% restitutie indien de annulering plaats vindt uiterlijk 30 dagen voor start opleiding, cursus, dienst, etc. met inachtname van de hierboven omschreven punten
  • lesgelden, examengelden e.d. komen in aanmerking voor 50% restitutie indien de annulering plaats vindt uiterlijk 14 dagen voor start opleiding, cursus, dienst, etc. met inachtname van de hierboven omschreven punten
  • binnen 14 dagen voor start opleiding, cursus, dienst, etc. vindt geen restitutie plaats
  • indien een totaalbedrag (niet gespecificeerd) voor een opleiding, cursus, dienst, etc. is berekend, dient u er rekening mee te houden dat dit bedrag delen kan bevatten waarover restitutie niet mogelijk is.

U doet er verstandig aan voor annulering eerst contact op te nemen met ons om de door u verschuldigde kosten op te vragen.

ANNULERING VAN OPLEIDINGEN DOOR VERKEERSSCHOOL KOOS VAN DER BILT

Indien een cursus vanwege te geringe deelname of anderszins geen doorgang kan vinden, zal Verkeersschool Koos van der Bilt de opdrachtgever zo spoedig mogelijk informeren, doch uiterlijk 5 dagen voor aanvang. In dit geval worden er geen kosten in rekening gebracht door Verkeersschool Koos van der Bilt.
Alleen indien op voorhand schriftelijk door de directie van Verkeersschool Koos van der Bilt te kennen is gegeven aan opdrachtgever dat deze kosten (schade) kan claimen in verband met annulering door Verkeersschool Koos van der Bilt is dit mogelijk. In alle andere gevallen is dit niet mogelijk.

Alleen door zwaarwegende redenen kan Verkeersschool Koos van der Bilt een opleiding, cursus, dienst, etc. verplaatsen. Hierbij moet onder andere gedacht worden aan ziekte van personeel welke een (specifieke) opleiding moet verzorgen. Indien de opdrachtgever onmogelijk op een ander tijdstip beschikbaar is, zal Verkeersschool Koos van der Bilt voor deze opleiding, cursus, dienst, etc. niets in rekening brengen.

REGELS TIJDENS DE OPLEIDING

Verkeersschool Koos van der Bilt verwacht van al haar cursisten/klanten dat zij zich conformeren aan onze gedragsregels. Geweld, bedreiging, belediging en discriminatie passen niet binnen onze organisatie.

Verkeersschool Koos van der Bilt behoudt zich het recht voor u op grond van hierboven omschreven niet gewenste gedraging(en) de toegang tot de lessen en/of het pand en/of onze voertuigen te ontzeggen.

Hiermee willen wij voor u, uw medecursisten en onze werknemers een gezond en aangenaam klimaat creeren.

Indien u deelneemt aan praktijklessen mag u geen ontzegging hebben van de rijbevoegdheid. Neemt u deel aan praktijklessen voor vrachtauto, autobus of aanhangwagen, dient u het voorgeschreven geldige rijbewijs (zie documentatie / uitnodiging) bij alle praktijklessen en het praktijkexamen bij u te hebben en op verzoek te kunnen tonen.

Voor de deelname aan de examens verwijzen wij u naar de toelatingsregels welke het CBR hanteert.